Pakalpojumi

Īss apraksts

Adaptīvā diagnostikas tehnoloģija nodrošina funkcionējošo mašīnu ritgultņu diagnostiku bez to apturēšanas. Gultņu diagnostikai tiek izmantoti sekojoši signālu veidi:

 • rotora, uz kura uzstādīts gultnis, griešanās fāzes; un
 • vibrācijas, kura tiek mērīta punktā uz mašīnas korpusa divos (radiāliem gultņiem) un trijos (radiālaksiālgultņiem) savstarpēji perpendikulāros virzienos.

Adaptīvās tehnoloģijas realizācijai ir nepieciešams tehnisko līdzekļu komplekss, kas sevī ietver:

 • trīskomponentu vibrācijas devēju ar iebūvēto priekšpastiprinātāju;
 • rotora griešanās fāzes devēju (apgriezienu sensors);
 • iekārtas devēju montāžai objektā;
 • datu ievades moduli, kas nodrošina signālu normalizāciju un to ciparanalogu pārveidošanu;
 • portatīvo datoru ar programmnodrošinājuma moduli, kas realizē adaptīvo tehnoloģiju.
gultnis

Stāvokļa novērtējuma skala
Gultņa stāvokļa novērtējumi tiek sniegti relatīvā skalā, kas raksturo dinamisko slodžu pastiprinājuma koeficientu, kuras tiek pārraidītas ar gultni no rotora puses uz korpusu. Zemākā vērtējuma robeža, kas tiecas uz nulli, atbilst ideāliem skrejceliņiem pie praktiski nulles radiālspraugas. Skalas vērtība 100% atbilst celiņu raupjuma/nelīdzenuma līmenim, kas noved pie uz korpusu pārraidīto rotora slodžu dubultošanās. Šī skalas vērtība nav tās augstākā robeža, bet tikai kalpo par orientieri skrejceliņu nelīdzenumu pakāpes noteikšanai.

Pakalpojums

Attālināta ritgultņu diagnostika

Serviss - attālināta diagnostika

Attālināta gultņu diagnostika tiek nodrošināta, vadoties pēc datu masīviem, kas tiek pārraidīti ar Interneta starpniecību. Attālinātās diagnostikas realizācijai Pasūtītāja rīcībā jābūt tehniskiem līdzekļiem, ar kuru palīdzību var veikt vibrācijas un fāzes signālu reģistrāciju. Pakalpojuma sagatavošanas stadijā tiek saskaņotas specifikācijas uz tehniskiem reģistrācijas līdzekļiem un prasības pret datu formātu, kā arī gultņu tipu saraksts un tā tehniskie dati. Pakalpojuma sniegšanas ietvaros var tikt nodrošināta tehnisko vibrācijas reģistrācijas līdzekļu kompleksa komplektācija un piegāde.

Attālinātās diagnostikas pakalpojuma sniegšanas varianti:

 • vienreizēja gultņu diagnostika pēc pasūtītāja pieprasījuma;
 • regulāra gultņu kontrole (monitorings) ar datu bāzes vadīšanu;
 • gultņu, kā arī rotora monitorings.
Produkti - diagnostikas sistēmu piegāde

Atkarībā no Pasūtītāja darbības sfēras, tehniskie līdzekļi var tikt piegādāti dažādās komplektācijās:

 • uzņēmumiem, kas nodarbojas ar mašīnu tehnisko apkopi un remontu ražošanas vajadzībām, transportam, kā arī enerģētikā – portatīvā komplekta veidā;
 • ražotnēm ar automatizētām ražošanas līnijām un ierobežotu personālu – sazarotās stacionāro devēju sistēmas veidā uz atbildīgākām mašīnām un kā devēji periodiskai citu objektu kontrolei.
Īss apraksts

Diagnostikas metode nodrošina dinamisko slodžu sadalījuma nevienlīdzības novērtējumu starp planetārā pārvada starpposma zobratiem. Metodes pielietojums, veicot reduktora pārbaudi uz stenda, ļauj kontrolēt salikšanas kvalitāti un reizē noteikt tādus reduktorus, kuriem ir nosliece uz paaugstinātu nolietošanos un pirmstermiņa bojāšanos. Metode var tikt izmantota arī kā HUMS tipa borta sistēmu sastāvdaļa.

Produkts

Planetārā pārvada vibrāciju diagnostikas metodes programmnodrošinājums, pielāgots konkrētam objektam, atbilstoši Pasūtītāja tehniskajam uzdevumam. Tehnisko prasību komplekss pret mērījumu sistēmu objektā vai tehniskais tās realizācijas risinājums. Sistēmas atbalsts un pavadījums.

motors
Īss apraksts

Mūsu aviācijas dzinēju (un citu turbomašīnu) diagnostikas sistēmas veidojas uz dzinēja tipa Vibropassports pielietojuma bāzes, kas sastāv no parametriem, kuri raksturo dzinēja agregātu kā mehānisku sistēmu funkcionēšanu. Vibropassport nodrošina dzinēja piestrādi un paaugstinātas vibrācijas avotu identifikāciju, veicot stenda pārbaudes, atsevišķo moduļu monitoringu un diagnostiku dzinēja ekspluatācijas procesā.

Atkarībā no Pasūtītāja dotā uzdevuma, Vibropassport var tikt iebūvēta pārbaužu stenda mērījumu un diagnostikas sistēmā, dzinēja stāvokļa borta kontroles diagnostikas sistēmā, pārsūknēšanas staciju pievada iekārtu monitoringa sistēmās u.t.t.

turbīna
Produkts

Programmnodrošinājums un aviācijas dzinēja (turbomašīnas) vibrācijas diagnostikas tehnisko risinājumu komplekss, balstoties uz tā Vibropassports.

Izstrādes posmi:

 • Tehnisko risinājumu kompleksa izstrāde un saskaņošana,
 • Vibropassports izstrāde, ieskaitot:
 • Dzinēja konstruktīvo un dinamisko īpašību izpēte,
 • Tipveida agregātu diagnostikas algoritmu adaptāciju,
 • Specifisko agregātu diagnostikas metožu un algoritmu izstrāde saskaņā ar pasūtītāja tehnisko uzdevumu,
 • Noteiktā veida dzinēju testa pārbaudes diagnostikas parametru sākotnēji pieļaujamo un robežvērtību noteikšanai,
 • Programmnodrošinājuma izstrāde Vibropassports un datu bāzes realizācijai.
 • Diagnostikas sistēmas pārbaude laboratorijas un natūras apstākļos,
 • Eksperimentālā sistēmas ekspluatācija,
 • Sistēmas programmas atbalsts un pavadījums.

Atkarībā no pasūtītāja darbības profila sistēma var izskatīties kā:

 • Stacionāra stenda pārbaužu sistēma, papildināta ar vibropasi priekš pārbaužu stenda;
 • Portatīvā sistēma dzinēja diagnostikai virszemes pārbaužu laikā vai izmēģinājumiem pēc tehniskās apskates iziešanas lidojuma laikā;
 • Dzinēja vibrāciju diagnostikas sistēma borta monitoringa sistēmas sastāvā.
Pakalpojums

Regulārs dzinēju vibrācijas diagnostikas pakalpojums tiek nodrošināts ar Pasūtītāju noslēgtā līguma ietvaros uz Vibropassports pamata, kura ir izstrādāta dotajam dzinēju tipam divos variantos:

 • Ar speciālistu izbraukumu uz Pasūtītāja bāzēšanās vietu,
 • Attālināti – pēc datu masīviem, kas ir reģistrēti ar Pasūtītāja palīdzību.
Īss apraksts

Mūsu izstrādātās funkcionējošo (darbojošos) konstrukciju monitoringa sistēmas balstās uz SenSmarttehnoloģijas, kas nodrošina konstrukciju dinamisko īpašību kontroli ar Operāciju Modālās Analīzes (OMA) metožu palīdzību

Produkts

Programmnodrošinājumsun eksperimentālās tehnisko risinājumu sistēmas projekts, kas darbojas aktīvās ārējās ietekmes apstākļos, balstoties uz SenSmart tehnoloģijas. Sistēmas atbalsts un pavadījums.

Pielietojuma sfēras eksperimentālām un demonstrācijas monitoringa sistēmām:

 • Aviācijas konstrukcijām lidojuma laikā (spārns, lāpstiņas, fizelāžas sekcijas, šasiju konstrukcijas elementi, stūres virsmas);
 • Funkcionējošām (darbojošos) konstrukcijām ražošanā, transportā, enerģētikā (cauruļvadi, vēja ģeneratori, jūras būves u.c.).
Īss apraksts

Naturobjektu vibrācijas automātiskā monitoringa stacijas (ēku, būvju) nodrošina iestatīto vibrācijas parametru kontroli automātiskā režīmā, signalizāciju par robežvērtību pārsniegšanu, datu uzglabāšanu un protokolēšanu par noteiktu periodu.

Produkts

Piegāde pēc pasūtījuma ar tehnisko atbalstu no „VibroakustikasLaboratorija”puses (iepriekšējai pastāvīgā vibrāciju fona izmeklēšanai)

Pakalpojums

Vibrāciju monitoringa pakalpojumu sniedz mūsu partneris Vibroakustikas laboratorija: www.viblab.lv